Werkwijze

Kenmerken van de hulpverlening in mijn praktijk

  • Veilig, prettig en persoonlijk. Van aanmelding tot afsluiting hebt u alleen met mij te maken.
  • Individueel maatwerk en persoonsgericht. Natuurlijk wordt, waar mogelijk, volgens de richtlijnen voor behandeling van bepaalde klachten gewerkt, maar u staat centraal in de behandeling, als mens, als persoon, met uw eigen levensgeschiedenis, leefomstandigheden, wensen en voorkeuren.
  • Zorgvuldige en blijvende afstemming. Samen met u wordt het verloop en het effect van de behandeling regelmatig geëvalueerd.
  • Zorg van hoge kwaliteit (zie bij praktijkinformatie)
  • Behandeling zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

Aanmelding

Wanneer u problemen ervaart (in uw eigen leven en/ of met uw kind) waar u zelf onvoldoende uit komt, is het een goede eerste stap om daarover met uw huisarts te praten. Hij of zij en/of de praktijkondersteuner van de huisarts zal onderzoeken welke hulp het beste past bij u en het probleem waarvoor u hulp zoekt. Wanneer uw huisarts u verwijst voor basis GGZ, specialistische GGZ, psychotherapie, traumabehandeling, EMDR, langerdurende ouderbegeleiding, dan kunt u telefonisch contact opnemen op de hiernaast genoemde tijden. U kunt ook inspreken op het antwoordapparaat en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Per telefoon krijgt u informatie over de wachttijd en is er een eerste afstemming.

Wanneer er een match is tussen uw vraag en mijn aanbod, dan zal er een aanmeldingsformulier verzonden worden. Hierin wordt, behalve uw NAW gegevens, onder andere de volgende informatie gevraagd:
Wat zijn uw klachten of die van uw kind? Wanneer zijn ze begonnen? Wat hebt u al geprobeerd om de problemen op te lossen? Wat wilt u bereiken met de therapie, wat wilt u veranderen?
Mocht u moeite hebben om deze informatie op het formulier in te vullen, dan kunnen ze ook aan de orde komen in het eerste gesprek.

Wanneer de wachttijd langer is dan gewenst, gezien de problemen die u ervaart, dan zal ik namen geven van collega's waar u kunt informeren naar de wachttijden. Een andere mogelijkheid is terugverwijzing naar uw verwijzer of naar uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. Zie hiervoor ook de wachtlijstinformatie. Wanneer ik denk dat u met uw problemen beter terecht kunt bij een andere collega, dan zal ik dat met u bespreken.

Kennismaking en intakegesprek

Wanneer u bent verwezen voor basis GGZ of specialistische GGZ is er reeds een vermoeden van een psychische stoornis, omdat dit een voorwaarde is voor verwijzing. In de basis GGZ zal er zo spoedig mogelijk toegewerkt worden naar behandeling. In de specialistische GGZ zal er meestal meer onderzoek plaats vinden voordat de therapie van start kan gaan. Het gaat dan immers per definitie om meer complexe problematiek.

Er zullen vragen worden gesteld over uw problemen, hulpvraag, leefsituatie, werk, hobby's, relatie(s). En bij kinderen over hun functioneren thuis, op school en met leeftijdgenoten.
Van belang is ook de voorgeschiedenis van u of uw kind. Welke ingrijpende gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden? Hoe is uw leven of dat van uw kind tot nu toe verlopen. Wat ervaart u als positief en wat als negatief? Behalve voor problemen zal er ook aandacht zijn voor de sterke kanten.
Ook zal gevraagd worden om een of meer vragenlijsten in te vullen, om klachten en problemen te verduidelijken en om de effecten van de behandeling te kunnen meten.

Behandeling

Op basis van alle gegevens zal een diagnose worden gesteld en een behandelplan worden gemaakt, waarin onder andere de doelen en de werkwijze vermeld worden. De doelen van de behandeling worden natuurlijk in overleg met u vastgesteld. In een adviesgesprek wordt het behandelplan besproken en uitgelegd en worden uw vragen beantwoord. Wanneer het behandelplan (eventueel met verwerking van uw opmerkingen) door u akkoord is bevonden (zoals vereist is volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) start de behandeling volgens dit plan. Wanneer na verloop van tijd wijzigingen zinvol lijken wordt dit met u besproken en de beslissing over de wijziging ligt bij u.

Evaluatie

In mijn praktijk maak ik een onderscheid tussen het het volgen van de behandeling, het meten van het effect van de behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek.

Monitoren
Hierbij wordt gevolgd hoe u zich voelt op verschillende levensgebieden en hoe u de gesprekken ervaart.

Evalueren en meten van effect
De resultaten van de behandeling worden gemeten door minimaal aan het begin en aan het eind van de behandeling een of enkele vragenlijsten af te nemen over belangrijke aspecten in uw leven of dat van uw kind en met betrekking tot de aanmeldingsklachten. Verder wordt de behandeling ook geëvalueerd aan de hand van het behandelplan.

Cliënttevredenheid
Aan het eind van de behandeling zal via een cliënttevredenheidsonderzoek uw mening gevraagd worden over de behandeling, de benadering en de praktijkvoering. Voor hulp aan kinderen/ jeugdigen en volwassenen worden daarvoor verschillende vragenlijsten gebruikt.

Bent u geïnteresseerd in meer gedetailleerde informatie over evaluatie van behandeling en praktijkvoering, dan kunt u hier meer informatie daarover vinden.