GGZ 2015

Sinds 2014 zijn er drie vormen van GGZ: de huisarts en de GGZ praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ), de basis GGZ en de specialistische GGZ. Sinds 1-1-2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en van wijkteams krijgen in de jeugdzorg eenzelfde soort rol als huisartsen en POH-GGZ-ers. Zij kunnen zelf hulp verlenen en ze kunnen doorverwijzen naar collega's of specialisten.

Wanneer er sprake is van lichte psychische klachten zal de huisarts, de medewerker POH-GGZ of een professional van CJG hulp verlenen. Wanneer er een psychiatrische diagnose wordt vermoed, zoals bijvoorbeeld een depressieve stoornis of een angststoornis, en/of er is meer zorg nodig is dan de huisarts, de POH-GGZ of de medewerker CJG kan bieden, dan kunt u verwezen worden naar de basis GGZ of de specialistische GGZ. Als daar de diagnose bevestigd wordt, of er wordt een andere diagnose gesteld, dan wordt gekozen welke lengte van behandeling u nodig heeft: 'kort’= 300 minuten, ‘middel’= 500 minuten, of ‘intensief’= 750 minuten.

Een positieve ontwikkeling is dat de gemeentes de psychiatrische diagnose hebben laten vervallen als voorwaarde voor basis GGZ. Men lijkt zich ervan bewust te zijn dat tijdige hulp, toegesneden op problemen op jeugdige leeftijd, juist bij kan dragen aan het voorkómen van ernstiger problemen, aan bezuinigingen in de zorg en aan vermindering van medicalisering.

In de regio van Terheijden en Oosterhout is er binnen de basis GGZ een samenwerkingsverband opgericht (ZORROO). Hieraan nemen vele huisartsen, praktijkondersteuners en zorgverleners deel. De betrokken huisartsen zullen voor basis GGZ naar deze psychologen verwijzen. Een belangrijk voordeel is dat zij binnen twee weken een gesprek aan kunnen bieden en dat het verplichte eigen risico niet geldt voor de geboden hulp. Binnen ZORRO is het aanbod voor kinderen en jeugdigen beperkt.

Wanneer verwacht wordt dat u intensievere en meer specialistische zorg nodig heeft, of wanneer hulp in de basis GGZ onvoldoende blijkt te zijn, kan verwezen worden naar de specialistische GGZ. Daar wordt u zo lang behandeld als nodig, maar zo kort als mogelijk. Meer informatie over dit landelijk beleid kunt u hier vinden.

Terug naar praktijkinformatie